UAB "Saugotyra" Įmonės kodas: 145485961 Ežero 8-8, LT – 77141 Šiauliai LT 097044060002253537 PVM mokėtojo kodas: LT 454859610

Paslaugos

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas.
2. Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas. 
3. Įmonių vidaus tvarkos taisyklių rengimas. 
4. Pareiginių nuostatų rengimas. 
5. Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai išrinkimo dokumentų įforminimas.
6.Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo dokumentų rengimas, darbo planų, posėdžių dokumentų įforminimas. 
7. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis dokumentų rengimas. 
8. Nustatyta tvarka darbuotojų įvadinių instruktažų instruktavimas ir įvadinių instruktažų registracijos žurnalų pildymas. 
9. Dirbančiųjų kontingento, kuriam privalomos įsidarbinant ir periodiniai sveikatos tikrinimai, profesijų atrinkimo sudarymas, vardinio sąrašo sudarymas. 
10. Darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės darbo vietose vykdymas pagal darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, darbuotojų atestacijos kontroliavimas. 
11. Įmonės vadovo, padalinių vadovų, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai konsultavimas nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais: 
11.1. darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo, darbo ir poilsio laiko nustatymo, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų rengimo klausimais; 
11.2. įsigyjant naujas darbo priemones, įsigyjant ir parenkant asmenines apsaugos priemones, kolektyvines apsaugos priemones. 
12. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas, nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybių bei priežasčių analizavimas bei prevencinių priemonių jiems išvengti siūlymas. 
13. Darbuotojų darbo vietų profesines rizikos vertinimas: 
13.1. darbo vietų, kuriose darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių, nustatymas; 
13.2. rizikos vertinimo objektų sąrašų sudarymas; 
13.3. rizikos veiksnių identifikavimas; 
13.4. profesinės rizikos tyrimo atestuotoje laboratorijoje organizavimas, nustatant esančių rizikos veiksnių dydžius, poveikio trukmę ir priežastis, sąlygojančias jų pasireiškimą; 
13.5. rizikos tyrimo rezultatų analizavimas, sprendimų dėl rizikos priimtinumo ar nepriimtinumo priėmimas; 
13.6. nepriimtinos rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planų rengimas.
14. Įmonės valdymo dokumentacijos (įsakymas, protokolas, lentelė, žurnalas) darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais rengimas. 
15. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų parinkimas.

Konsultacijos darbų saugos ir sveikatos klausimais 

UAB „Saugotyra" specialistai, turintys ilgalaikę darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos srityje vadovaudamiesi galiojančiais LR teisės aktais, konsultuoja darbdavius, jiems atstovaujančius asmenis, padalinių vadovus , darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos klausimais, sprendžia jiems iškilusias problemas.


Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų ruošimas ir pildymas

Ruošiame ir pildome privalomą darbų saugos dokumentaciją (instrukcijas, nuostatus, taisykles, žurnalus, pranešimus) ir t.t.

Konsultacijos civilinės saugos srityje, privalomų dokumentų rengimas

Galimų pavojų rizikos analizė. ES valdymo planas. Metinis ES prevencijos priemonių (arba civilinės saugos veiklos priemonių) planas. Civilinės saugos mokymo organizavimo dokumentai: mokymo tvarkos aprašas, mokymo planas, mokymo protokolas. Civilinės saugos pratybų organizavimo dokumentai: pratybų planas (darbotvarkė), organizaciniai nurodymai, situacijos scenarijus, vertinimo lapas ir anketa, pratybų ataskaita.